wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności
Kontakt
Hity sklepowe
1234

Polityka prywatności


§1
Postanowienia ogólne
 
 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej http://sklep.gabinetindygo.pl zwanego dalej Sklepem Internetowym.
 2. Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego oraz Administratorem danych Klientów Sklepu Internetowego jest Gabinet Indygo Łukasz Małeczek, ul. Broniewskiego 77, 58-309 Wałbrzych, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8863020975 oraz REGON: 521573913,
 3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych osobowych) zwanej dalej jako RODO.
 4. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego.
 5. Akceptacja Regulaminu Sklepu Internetowego oznacza akceptację Polityki Prywatności.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej sklepu Internetowego Klient powinien zapoznać się z Polityką Prywatności.
§2
Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
 
 1. Sprzedawca jako Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym  ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej Klientami.
 2. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy są podawane mu dobrowolnie w związku
  z zawieranymi umowami sprzedaży lub świadczenia innych usług za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego, z tym zastrzeżeniem, że nie podanie danych określonych w formularzu podczas procesu rejestracji uniemożliwi rejestrację i założenie Konta Klienta, natomiast w przypadku składania zamówienie bez rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizacje zamówienia Klienta.
 3. W trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym bez rejestracji oraz podczas rejestracji w celu złożenia indywidualnego Konta Klienta, wymagane jest podanie przez Klienta następujących danych osobowych:
 1. imię i nazwisko, nazwa,
 2. login i hasło,
 3. adres zamieszkania w przypadku Konsumentów,
 4. adres prowadzenia działalności lub siedziba, w przypadku Klientów nie będących Konsumentami,
 5. adres dostawy,
 6. adres poczty elektronicznej (e-mail)
 7. numer telefonu,
 8. dane karty kredytowej,
 9. numer rachunku bankowego
 10. numer NIP oraz numer REGON, w przepadku Klientów niebędących Konsumentami.
 1. Dane Klientów są przetwarzane w celu:
 1. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego – do czasu zakończenia realizacji umowy sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,
 2. świadczenia usługi Konta Klienta do czasu jego likwidacji  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,
 3. realizacji przez Administratora jako Sprzedawcy ciążących na nim obowiązków prawnych,
  w szczególności wynikających z prawa cywilnego oraz podatkowego – przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacja umowy sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym lub dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO,
 4. ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami jakie Administrator jako Sprzedawca oraz Klienci mogą mieć w stosunku do siebie, w szczególności danych zawartych w Koncie Klienta, danych dotyczących umów sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym –
  na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO,
 5. ułatwienia z korzystania i poprawieniu funkcjonalności usług dostępnych dla Klientów  podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności dotyczące adresu IP przypisanego do komputera Klienta lub zewnętrznego adresu IP dostawcy Internetu, nazwy domeny, rodzaju przeglądarki, czasu dostępu, typ systemu operacyjnego oraz gromadzone dane nawigacyjne dotyczące informacji o linkach i odnośnikach, innych czynnościach uruchamianych przez Klienta
  na stronie internetowej Sklepu Internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

§3
Udostępnianie i przekazywanie danych
 
 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator jako Sprzedawca.
 2. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności podlegają poleceniom Sprzedawcy co do celów i sposobów przetwarzania danych jako podmioty przetwarzające lub samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania jako administratorzy.
 3. Podmioty przetwarzające to dostawcy przetwarzający dane na polecenie Sprzedawcy,
  w szczególności dostawcy świadczący usługi księgowe, kurierskie, pocztowe, dostawy
  i obsługi skrytek pocztowych i paczkomatów.
 4. Administratorzy to dostawcy przetwarzający dane samodzielnie świadczący usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.
 5. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe przekazywane
  są w zależności od wyboru Klienta następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych Towarów:
 1. firmie kurierskiej
 2. firmie InPost Paczkomaty Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych i paczkomatów,
 3. Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.
 1. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności spółce Paypro S.A.
  z siedzibą w Poznaniu.
 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewniania Klientom lepszej jakości obsługi i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientówa. oraz administrowania Sklepem Internetowym.
 3. Sprzedawca w przypadku kierowania do niego żądania, udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Policji, Prokuratury, Urzędów Skarbowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

§4
Czas przechowywania danych
 
 1. Dane osobowe Klientów przechowywanie są:
 1. w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy sprzedaży Towarów, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzanej są przez Sprzedawcę tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po jej odwołaniu przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Sprzedawca i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
 1.  Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej okres przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Sprzedawca oraz roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Sprzedawcy wynosi 10 (dziesięć) lat, a dla roszczę o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
  z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 (trzy) lata.

§5
Polityka Plików Cookies
 
 1. Sprzedawca używa plików cookies.
 2. Jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala pliki cookies zapisywane są przez Sprzedawcę na urządzeniu końcowym Klienta korzystającego ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
 3. Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualnie losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
 4. Informacje zbierane za pomocą plików cookies pomagają dostosowywać Towary  oferowane przez Sprzedawcę do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Klientów odwiedzających strony internetowe Sklepu Internetowego oraz dają możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych Towarów.
 5. Sprzedawca wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 1. cookies sesyjne działające w ten sposób, że po zakończeniu sesji danej przeglądarki
  lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia,
 2. cookies trwałe działające w ten sposób, że są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia.
 1. Mechanizm działania plików cookies sesyjnych oraz plików cookies trwałych nie pozwala
  na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żądnych poufnych informacji z komputerów Klientów.
 2. Sprzedawca wykorzystuje cookies własne w celu:
 1. uwierzytelnienia Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia po jego zalogowaniu sesji w Sklepie Internetowym, dzięki której Klient nie musi logować się na każdej podstronie Sklepu Internetowego,
 2. analizy ogólnej statystyki odwiedzin pozwalające zrozumieć w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych Sklepu Internetowego oraz  wprowadzać ułatwienia
  z korzystania i poprawieniu funkcjonalności usług dostępnych dla Klientów.
 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w celu:
 1. popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),
 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Onc z siedzibom w USA),
 3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta  z wykorzystanie narzędzi internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego; Google Inc
  z siedzibą w USA).
 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego,
  w szczególności nie jest możliwe przedostanie się poprzez cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania.
 2. Klienci w swoich przeglądarkach mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów bez doprowadzenia do utraty możliwości korzystania
  ze Sklepu Internetowego poza funkcjami, które wymagają plików cookies.

§6
Mechanizm działania adresów IP
 
 1. Sprzedawca może gromadzić adresy IP Klientów.
 2. Adres IP umożliwia dostęp do Internetu i jest przydzielany komputerowi Klienta odwiedzającego strony internetowe Sklepu Internetowego przez dostawcę usług internetowych.
 3. Adres IP jest traktowany jako nieosobista informacja identyfikująca, ponieważ w większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie czyli zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem.
 4. Sprzedawca wykorzystuje adres IP podczas diagnozowania  problemów technicznych
  z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, umożliwia administrowanie i udoskonalanie funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści stron internetowych Sklepu Internetowego.

§7
Prawa osób, których dane dotyczą
 
 1. Klientom oraz osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę jako Administratora przysługuje szereg uprawnień wynikających z przepisów prawa,
  w szczególności z RODO, które obejmują:
 
 1. prawo do cofnięcia zgody na podstawie art. 7 ust. 3 RODO, polegające na tym, że:

a)   Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody udzielonej Sprzedawcy,
b)  cofnięcie zgody wywołuje skutek od momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody i nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez Sprzedawcę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem,
c)  cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, ale może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Sprzedawca może świadczyć jedynie na podstawie zgody Klienta,
 
 1. prawo dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO polegające na tym, że:

a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora  potwierdzenie, czy przetwarza jego dane, a jeżeli ma to miejsce Klient ma prawi uzyskać:
a.    dostęp do swoich danych
b. informacje o celach przetwarzania, kategoriach\h przetwarzanych danych osobowych,
o ich  odbiorcach lub kategoriach odbiorców, planowanym okresie ich przechowywania lub  kryteriach ustalania tego okresu, gdy określenie tego okresu nie jest możliwe, o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organum nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz zabezpieczeniach stosowanych w przypadku ich  przekazaniem poza  Unię Europejską,

c.    kopię swoich danych osobowych,
 
 1.  prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO polegające na tym, że:

a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył  Sprzedawcy jako Administratorowi, a następnie przesłać je do innego wybranego przez siebie, administratora danych osobowych,
b) Klient ma prawo dodatkowo żądać, by dane osobowe zostały przesłane bezpośredni administratorowi danych osobowych, jeżeli jest to technicznie możliwe,
 
 1. prawo do usunięcia danych to jest do „bycia zapomnianym” na podstawie art. 17 RODO polegające na tym, że:
 
 1. Klient ma prawo do usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących go danych osobowych,
 2. Klient ma prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a.  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
b. wycofał określona zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane
w oparciu o jego zgodę,

c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych,
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem Unii lub prawem polskim,
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
c) pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Sprzedawca jako Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, w szczególności dotyczy danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Sprzedawcy oraz dodatkowo danych obejmujących: adres zamieszkania, adres siedziby, numer zamówienia – zachowywanych dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży,
 
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO polegające
  na tym, że:

   a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych
w następujących przypadkach:

a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Sprzedawca ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych,
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient żąda ograniczenia ich wykorzystywania,
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, dla są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzeni lub obrony roszczeń,
d. gdy Klient wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do stwierdzenia czy ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Sprzedawca jako Administrator, przetwarzając dane Klienta,
 
 1. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO polegające na tym, że:
 1. Klient ma prawo w dowolnym czasie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególna sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sprzedawca przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony insertem, m.in. marketing Towarów i usług Sprzedawcy, prowadzenie statystki korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego, ułatwiania korzystania ze Sklepu Internetowego
  lub badania satysfakcji Klienta,
 2. rezygnacja w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną
  za pośrednictwem e-mail z otrzymywania komunikatów dotyczących Towarów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach,
 3. w przypadku gdy sprzeciw okaże się uzasadniony i Sprzedawca nie będzie miał innej podstawy prawnej, dane osobowe Klienta zostaną usunięte.
 
 1. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z przysługujących mu praw, Sprzedawca jako Administrator spełnia jego żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymania.
 2. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter lub liczbę żądań Sprzedawca nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu dwóch kolejnych miesięcy, informując wcześniej Klienta w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz przyczynach zwłoki.
 3. Klient może zgłaszać do Sprzedawcy jako Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 4. Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy jako Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie w sposób wskazany w § 10niniejszej Polityki Prywatności
 5. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przysługujący mu na mocy RODO.


§8
Zarządzenie bezpieczeństwem Konta Klienta
 
 1. Sprzedawca jako Administrator zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta.
 2. W przypadku gdy Klient posiadający Konto Klienta utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sprzedawca jako Administrator umożliwia wygenerowanie nowego hasła.
 3. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.
 4. W celu wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do Konta Klienta
  w Sklepie Internetowym.
 5. Klienta na adres poczty elektroniczne podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profili Konta Klienta otrzyma wiadomość zawierająca przekierowanie do formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu Internetowego, gdzie będzie miał możliwość ustalenia Nowego hasła.
 6. Sprzedawca nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w szczególności korespondencji drogą elektroniczną z prośbą o podanie danych do logowania, a zwłaszcza hasła do Konta Klienta.


§9
Zabezpieczenie danych osobowych
 
 1. Sprzedawca jako Administrator wdrożył i stosuje odpowiednie środki techniczne
  i organizacyjne, w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
 2. Środki wdrożone przez Sprzedawcę są systematycznie analizowane, w szczególności z punktu widzenia ryzyka i ewentualnych zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych.
 3. W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby zastosowane środki bezpieczeństwa danych są odpowiednio uzupełniane, zmieniane lub poszerzane o dodatkowe działania.
 4. Zastosowane środki bezpieczeństwa obejmują, w szczególności:
 1. weryfikację potencjalnych kontrahentów przed podjęciem współpracy,
 2. stworzenie systemu upoważnień i uprawnień dostępu dla pracowników oraz współpracowników
 3. wdrożenie wewnętrznych procedur chroniących bezpieczeństwo danych, m.in. uwierzytelniania i identyfikacji użytkowników urządzeń, haseł dostępowych, automatycznego blokowania komputerów,
 4. fizyczną ochronę dostępu do siedziby Sprzedawcy.


§10
Zmiana Polityki Prywatności
 
 1. Sprzedawca jako Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. Zmiana Polityki Prywatności może nastąpić w szczególności w przypadku:
 1. dostosowania postanowień do zmieniających się przepisów prawa,
 2. w związku z rozszerzeniem oferty oraz zmianą profilu działalności Sprzedawcy.
 1. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Klient zarejestrowany, składający zamówienia po zalogowaniu się do swojego Konta Klienta w Sklepie Internetowym, będzie informowany o każdej zmianie Polityki Prywatności.
 3. W przypadku Klienta dokonującego zakupów po dokonaniu rejestracji złożenie zamówienia będzie możliwe dopiero po zaakceptowaniu przez Klienta zmiany Polityki Prywatności.
 4. Aktualna treść Polityki Prywatności jest zawsze dostępna na stronie internetowej sklepu.
 5. Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności należy kierować
  do Sprzedawcy na adres: Gabinet Indygo Łukasz Małeczek, ul. Broniewskiego 77, 58-309 Wałbrzych lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@gabinetindygo.pl

§11
Postanowienia końcowe
 
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018.1000)
  .
 2. Nieważność któregokolwiek z postanowień Polityki Prywatności nie wyklucza stosowania
  jej pozostałych postanowień.
 3. W miejsce nieważnego postanowienia stosowany będzie ważny przepis, którego znaczenie jest najbliższe celom niniejszej Polityki Prywatności.

 
Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu