wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kontakt
Hity sklepowe
1234

Regulamin

§1
Definicje
 
 1. SprzedawcaMedia.regional.pl Renata Panfil, ul. Poselska 13/2, 58-316 Wałbrzych na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 886-112-44-00
 1. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: sklep.gabinetindygo.pl
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów,
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym i innych czynności z tym związanych w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (t.j. dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.),
 4. Towary – każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na stronie internetowej Sklepu Internetowego,
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego
 6. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce,
 7. Zamówienie –złożenie oświadczenia woli przez Klienta zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu Internetowego w celu zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające co najmniej rodzaj i loczbe Towarów.

§2
Postanowienia ogólne
 
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest urządzenie końcowe
  z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klient zobowiązany jest powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu Internetowego, w szczególności od jakiejkolwiek ingerencji w zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego oraz od dostarczania treści
  o charakterze bezprawnym.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu
  lub dostępie do Sklepu Internetowego, spowodowane brakiem dostępu do sieci Internet, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub siłą wyższą.

§3
Rejestracja
 
 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności do składania zamówień nie jest konieczna rejestracja.
 2. Dokonanie rejestracji pozwala Klientowi na utworzenie indywidualnego konta zwanego dalej Kontem Klienta w Sklepie Internetowym, ułatwiającego składanie zamówień.
 3. Rejestracja jest bezpłatna.
 4. Klient może dokonać rejestracji wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz poprzez ustalenie swojego indywidualnego loginu i hasła chroniącego dostęp do utworzonego dla niego Konta Klienta.
 5. W trakcie dokonywania rejestracji Klientowi udostępniania jest aktualna treść Regulaminu.
 6. Klient powinien zapoznać się z Regulaminem, ponieważ  akceptacja jego treści jest warunkiem dokonania rejestracji.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych danych podczas rejestracji.
 8. Po zarejestrowaniu Klient może w każdym czasie edytować swoje dane.
 9. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i do ochrony poddanego podczas rejestracji loginu i hasła.
 10. Sprzedawca nie ma technicznych możliwości i nie jest zobowiązany do weryfikowania
  czy osoba logująca się za pomocą właściwego loginu i hasła do Konta Klienta jest do tego upoważniona.
 11. Klient jest odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem
  i hasłem do utworzonego rzez siebie Konta Klienta.
 12. Klient w każdym czasie może zlikwidować swoje indywidulane Konto Klienta w Sklepie Internetowym.
 13. Zarejestrowani użytkownicy podzieleni będą przez administratora na trzy grupy:
  Klientów detalicznych
  Klientów VIP
  Klientów jako osoby fizyczne prowadzące działalność nierejestrowaną.
  Każda grupa Klientów widzi inne ceny produktów, a w przypadku Klientów hurtowych także inną gramaturę produktów.


§4
Informacje o Towarach
 
 1. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie
  do zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Towarów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego są cenami brutto. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT. Ceny wskazane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towarów
  do Klienta oraz od wartości i wielkości zamówienia.
 4. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy Towarów przez Klienta
  w trakcie składania przez niego zamówienia.
 5. Przed zakończeniem procesu składania zmówienia na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawany jest całkowity koszt jego realizacji to jest: cena Towarów
  brutto oraz kosztem dostawy do Klienta.
 6. Sprzedawca ma prawo do dokonywania na bieżąco zmian w zakresie asortymentu Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz do przeprowadzania
  i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 8. Dokonane przez Sprzedawcę zmiany opisane w ust 5 i 6 niniejszego paragrafu, nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie takiej zmiany.
 9. Promocje i wyprzedaż w Sklepie Internetowym mogą się łączyć. Cena całkowita za produkt wyliczana jest automatycznie przez system.


§5
Składanie zamówień
 
 1. Klient może składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Klient może dokonywać zakupu Towarów w Sklepie Internetowym:
 1. wypełniając formularz zamówienia bez potrzeby wcześniejszej rejestracji,
 2. po zalogowaniu się do swojego Konta Klienta.
 1. W trakcie składania zamówienia bez wcześniejszej rejestracji, Klientowi udostępniania jest aktualna treść Regulaminu, z którym Klient powinien się zapoznać, a warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja treści Regulaminu.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem.
 3. W przypadku braku dostępności Towarów objętych zamówieniem lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn Sprzedawca zawiadomi Klienta za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. W przypadku gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w terminie, Sprzedawca zaproponuje Klientowi:
 1. anulowanie całości zamówienia,
 2. anulowanie zamówienia w części, której realizacja nie jest możliwa w termonie,
 3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w stosunku do części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w przewidzianym terminie, ale jest możliwa w terminie późniejszym.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta opcji podziału zamówienia na części, wysłanie składających  się na zamówienie Towarów zostanie dokonane w dwóch lub większej ilości przesyłek, przy czym Klient będący Konsumentem nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek.
 2. Decyzję co do wyboru jednej z opcji realizacji zamówienia opisanej w ust. 6 niniejszego paragrafu Klient może przekazać Sprzedawcy drogą elektroniczną (e-mail).
 3. Do czasu otrzymania decyzji Klienta Sprzedawca wstrzyma się z realizacją zamówienia.
 4. W przypadku nieprzekazania przez Klienta decyzji w sprawie wyboru opcji realizacji zamówienia w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania od Sprzedawcy informacji
  o niedostępności wszystkich Towarów objętych zamówieniem, zamówienie uważa się
  za anulowane w całości.
 5. Zamówienie zostaje złożone, gdy:
 1. Klient wybierze płatność z góry dokonując płatności w formie przelewu na rachunek Bankowy Sprzedawcy lub kartą płatniczą Visa lub Master Card – z chwilą zaksięgowania całej kwoty ceny sprzedaży wszystkich objętych zamówieniem Towarów na rachunku bankowym Sprzedawcy,
 2. Klient wybierze płatność przy odbiorze jako formę płatności ceny Towarów – z chwilą jego potwierdzenia w systemie obsługi Sklepu Internetowego,
wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia zostanie wysłana Klientowi
na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji.
 1. Umowę sprzedaży Towarów uważa się za zawartą z chwilą wysłania Klientowi przez Sprzedawcę wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia z chwilą zaksięgowania ceny sprzedaży na rachunku bankowym Sprzedawcy lub z chwilą jego potwierdzenia w systemie obsługi w Sklepie Internetowym.
 2. Do czasu otrzymania przez Klienta informacji e-mail z potwierdzeniem przez Sprzedawcę złożenia zamówienia, Klient może za pomocą wiadomości e-mail anulować zamówienie
  w całości lub w części.


§6
Płatności
 
 1. Klient może dokonać płatności za zamówione Towary:
 1. z góry:
 1. dokonując przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank Santander Bank 95 1910 1048 2402 0802 5949 0001 
 2. kartą płatniczą Visa lub MasterCard,
 1. przy odbiorze przesyłki – gotówką.
 1. Rozliczenia transakcji w formie przelewu online na rachunek bankowy Sprzedawcy dokonywane są za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.
 2. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, ani za część zamówienia przy odbiorze.
 3. Podczas prowadzonych przez Sprzedawcę akcji promocyjnych, Sprzedawca może umożliwić Klientowi skorzystanie z kodów promocyjnych lub rabatowych uprawniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym otrzymanych przez Klienta od Sprzedawcy lub innego podmiotu, który dokonana zakupu kodów dla swoich klientów.
 4. Kody rabatowe i promocyjne posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu.
 5. Kod rabatowy i promocyjny nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym
  i promocyjnym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 6. Skorzystanie z kodu rabatowego lub promocyjnego po upływie jego daty ważności jest niemożliwe.
 7. Jeżeli Klient chce skorzystać z posiadanego kodu promocyjnego lub rabatowego powinien wpisać go we wskazanej rubryce formularza zamówienia podczas składania zamówienia.
 8. Po wpisaniu kodu rabatowego lub promocyjnego wskazany podczas składania zamówienia całkowity koszt zrealizowania zamówienia uwzględnia udzielony przez Sprzedawcę Klientowi rabat.
 9. Sprzedawca może umożliwić Klientom dokonywanie płatności za pomocą kart prezentowych na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
 10. Sprzedawca za zamówione Towary wystawi Klientowi niebędącemu Konsumentem fakturę,
   a Klientowi będącemu Konsumentem – paragon sprzedaży, chyba że Klient zażąda wystawienia faktury.
 11. Faktury i paragony sprzedaży będą doręczane Klientom razem z zamówionymi Towarami.


§7
Realizacja zamówień
 
 1. Zamówienia będą realizowane  w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Sprzedawca podaje na stronie internetowej Sklepu Internetowego informację o przybliżonej liczbie Dni Roboczych, w trakcie których nastąpi nadanie przesyłki z Towarem
 3. Liczba Dni Roboczych wskazana przez Sprzedawcę stanowi jedynie orientacyjne wskazanie czasu liczonego od momentu przyjęcia zamówienia od Klienta, ponieważ Sprzedawcę obowiązuje termin realizacji zamówienia wskazany w ust.1 niniejszego paragrafu.
 4. Zamówienia realizowane są zgodnie z dokonanym przez Klienta wyborem w trakcie składania zamówienia spośród aktualnie oferowanych przez Sprzedawcę sposobów dostawy
  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wskazanej przez Sprzedawcę firmy kurierskiej
  pod podany przez Klienta adres, punkt odbioru lub paczkomat.
 5. Towary mogą być dostarczone jedynie na terenie Polski.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy
  z powodu podania przez Klienta niepełnego lub nieprawidłowego adresu.

§8
Reklamacje
 
 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klinowi zamówione przez niego Towary bez wad.
 2. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady prawne
  i za wady fizyczne sprzedanych Towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Sprzedawca ponosi wobec Klienta będącego Konsumentem także odpowiedzialność za to,
  że Towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień składanych
  przez Sprzedawcę, w szczególności zapewnień poczynionych w opisie Towaru prezentowanym na stronie internetowej Sklepu Internetowego, chyba że treść tych zapewnień nie mogła mieć wpływu na decyzje o zakupie Towaru.
 4. Sprzedawca ponosi wobec Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów ograniczoną do kwoty jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za wadliwy Towar.
 5. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedane Towary.
 6. W związku z wadami Towaru lub niezgodnością Towaru z publicznymi zapewnieniami Sprzedawcy, Klient może złożyć Sprzedawcy reklamację.
 7. Reklamację należy wnosić na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 8. Reklamacja powinna zawierać:
 1. oznaczenie Klienta,
 2. opis wady Towaru,
 3. żądanie Klienta w związku z wada Towaru.
 1. Składając reklamację Klient zobowiązany jest odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem potwierdzającym fakt jego zakupu wydanym przez Sprzedawcę w celu umożliwienia Sprzedawcy jego zbadania i ustosunkowania się do złożonej reklamacji.
 2. Pismo zawierające reklamację oraz Towar należy przesłać na adres Sprzedawcy:Media.regional.pl Renata Panfil, ul. Poselska 13/2, 58-316 Wałbrzych
 1. Sprzedawca powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji Klienta.
 2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na Towar wolny od wad albo wadę usunie.
 3. Wymiana wadliwego Towaru lub usunięcie wady nie wpływa na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą przez niego cenę zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 5. Sprzedawca ponosi koszty wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad.


§9
Prawo odstąpienia od umowy
 
 1. Z zastrzeżeniem warunków odpowiedzialności Klienta za zmniejszenie wartości Towaru, Klient będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu zakupionego Towaru odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny.
 2. Warunkiem korzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem jest poinformowanie Sprzedawcy o podjętej decyzji odstąpienia od umowy
  w formie jednoznacznego oświadczenia w formie pisma przesłanego drogą pocztową
  lub za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.2017.683).
 4. Skorzystanie z formularza którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
  nie jest obowiązkowe.
 5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru drogą elektroniczną, Sprzedawca w terminie 3 (trzech) dni prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia na adres, z jakiego oświadczenie zostało przesłane.
 6. W celu zachowania terminie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy sprzedaży Towaru wystarczy, że oświadczenie zostanie wysłane do Sprzedawcy przed upływem  terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niżw terminie
  do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy Towaru od Klienta, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 13niniejszego paragrafu.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, z jakich Klient skorzystał przy dokonywaniu płatności.
 9. W przypadku dokonania przez Klienta płatności przy odbiorze przesyłki zwrot nastąpi przekazem pocztowym na adres, na jaki doręczona została przesyłka, chyba że Klient wyrazi zgodę na zwrot płatności w innej formie.
 10. Klient nie ponosi opłat związanych ze zwrotem płatności.
 11. Klient odstępując od umowy sprzedaży Towaru zobowiązany jest zwrócić Towar Sprzedawcy na własny koszt, niezwłocznie jednak nie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 1. W celu zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem terminu
  14 (czternastu) dni i zwrot na adres Sprzedawcy
  Media.regional.pl Renata Panfil, ul. Poselska 13/2, 58-316 Wałbrzych
 1. Sprzedawca może powstrzymać się od zwrotu Klientowi otrzymanych od niego płatności do czasu otrzymania z powrotem zakupionych Towarów lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu potwierdzającego ich odesłanie, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy Towar w stanie nieuszkodzonym – Towar
  nie może nosić śladów korzystania z niego w zakresie wykraczającym poza konieczny
  do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru, według wyboru w oryginalnym opakowaniu.
 3. Klient ponosi wobec Sprzedawcy odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający  poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 4. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nie przysługuje w przypadku umów wymienionych w  art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( t.j.Dz. U. 2017.683), w szczególności w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia
  jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Towaru, umowę uważa się za niezawartą.


§10
Zwrot należności Klienta
 
 1. Sprzedawca dokona na rzecz Klienta zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni w przypadku dokonanego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa:
 1. anulowania zamówienia w całości, jeżeli Klient dokonał zapłaty z góry – w całości zapłaconej ceny Towarów,
 2. anulowania części zamówienia, jeżeli Klient dokonał zapłaty z góry – w wysokości odpowiadającej zapłaconej cenie Towarów,
 3. odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów -  w całości zapłaconej ceny Towarów za zasadach określonych w § 9 niniejszego Regulaminu,
 4. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru - całości zapłaconej ceny Towaru wraz z kosztami przesyłki i kosztami odesłania Towarów Sprzedawcy w najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
 5. obniżenia ceny Towaru wskutek uznania reklamacji – kwoty i jaką zapłacona przez Klienta cena Towaru została obniżona.
 1. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rachunek bankowych, z którego Klienta dokonał zapłaty albo inny wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 2. W przypadku gdy Klient dokona płatności za pomocą karty podarunkowej, zwrot płatności nastąpi na kartę podarunkową.
 3. W przypadku zaistnienia przesłanek do zwrotu płatności po dokonaniu przez Klienta płatności z wykorzystanie kodu promocyjnego lub rabatowego – kod ulega wykorzystaniu,
  a Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi nowego kodu rabatowego lub promocyjnego.


§11
Dane osobowe
 
 1. Przeglądanie strony internetowej, za pośrednictwem której prowadzony jest Sklep Internetowy nie wymaga podania przez Klient jakichkolwiek danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym oraz dokonania rejestracji.
 3. W trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym bez rejestracji oraz podczas rejestracji w celu złożenia indywidualnego Konta Klienta, wymagane jest podanie przez Klienta następujących danych osobowych:
 1. imię i nazwisko, nazwa,
 2. login i hasło,
 3. adres zamieszkania w przypadku Konsumentów,
 4. adres prowadzenia działalności lub siedziba, w przypadku Klientów nie będących Konsumentami,
 5. adres dostawy,
 6. adres poczty elektronicznej (e-mail)
 7. numer telefonu,
 8. numer NIP oraz numer REGON, w przepadku Klienta. niebędących Konsumentami.
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów jest Sprzedawca: Media.regional.pl Renata Panfil, ul. Poselska 13/2, 58-316 Wałbrzych, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 886- 112-44-00
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu relacji umów zawieranych przez Klientów
  ze Sprzedawcą w ramach działalności Sklepu Internetowego, w szczególności w celu:
 1. kontaktowania się z Klientem,
 2. weryfikacji prawdziwości danych podawanych przez Klientów podczas rejestracji i realizacji zawartych umów, m.in. rozpatrywania reklamacji i dokonywania rozliczeń,
 3. prowadzenia rachunkowości, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów,
 4. wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania ze Sklepu Internetowego
 5. marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych Sprzedawcy
 6. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem ze Sklepu Internetowego
 7. wykonywania czynności zgodnie na podstawie udzielonej zgody na przekazywanie informacji marketingowych i promocyjnych Sprzedawcy i jego Partnerów w niezbędnym zakresie i w celach określonych w przepisach prawa, w szczególności: ustawy z dnia
  18 lipca 2012 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.).
 1. Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych dotyczących dzieci oraz danych wrażliwych Klienta odnoszących się do jego zdrowia, pochodzenia etnicznego, przekonani religijnych
  lub politycznych.
 2. Sprzedawca może przekazywać dane osobowe Klienta do podmiotów lub organów, jeżeli:
 1. są upoważnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom władzy publicznej,
 2. przekazanie danych jest konieczne w związku z ze złożeniem zamówienia przez Klienta w celu realizacji zamówień i realizacji transakcji płatniczych: firmom płatniczym, przewoźnikom,  dostawcom usług pocztowych kurierskich,
 3. przekazanie następuje na podstawie zgody lub upoważnienia Klienta.
 1. Sprzedawca nie zamierza przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Sprzedawca przechowuje dane osobowe Klienta nie dłużej niż jest to konieczne w związku z:
 1. zawartą umową – przez czas niezbędny do jej wykonania,
 2. dochodzeniem roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem
  ze Sklepu Internetowego – przez czas niezbędny do prawomocnego zakończenia postępowania lub przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. uzyskaną zgodą lub upoważnieniem Klienta – przez czas wskazany w oświadczeniu
  o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody.
 1. Sprzedawca w oparciu o dane osobowe Klienta nie będzie podejmował wobec niego zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 2. Klient ma prawo żądania od Sprzedawcy:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. przeniesienia swoich danych osobowych lub uzyskania ich kopii, jeżeli nie wpłynie
  to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób, tajemnicę handlową lub własności intelektualnej oraz będzie możliwe pod względem technicznym,
 5. wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania.
 1. Klient ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych
  do Sprzedawcy oraz do organu nadzorczego wobec Sprzedawcy w zakresie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz stosuje środki techniczne
  i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią
  do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.


§12
Rozstrzyganie sporów
 
 1. Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń wobec Sprzedawcy na drodze postępowania sądowego.
 2. Wszelkie spory wynikające z zawarcia lub wykonania umowy sprzedaży Towaru powstałe pomiędzy Sprzedawca a Klientem niebędącym Konsumentem poddaje się pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego miejsca siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca oświadcza, że nie korzysta, nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału
  w postępowaniu wynikającym z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń określonych w przepisach ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016.1823), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, Klient będący Konsumentem jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.
 5. Sprzedawca wskazuje, że informacje o alternatywnych (pozasądowych) metodach rozstrzygania sporów konsumenckich dostępne są na następującej stronie internetowej:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.hpme.show&lng=PL
 1. Sprzedawca nie prowadzi strony internetowej zawierającej informacje o alternatywnych (pozasądowych) metodach rozstrzygania sporów konsumenckich i nie odpowiada
  za poprawność zamieszczonych na niej treści.


§13
Pliki cookies
 
 1. Sprzedawca oświadcza, że Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie odczytywane są przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej jako tzw. cookies.
 2. Szczegółowe zasady wykorzystywania plików cookies określone sa w Polityce cookies dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce: Ochrona danych osobowych.


§14
Zmiana Regulaminu
 
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą wżycie z dniem ich opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zasady realizacji zamówień złożonych przed
  jej ujawnieniem na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 4. Zasady zmiany Regulaminu są stosowane odpowiednio do regulaminów wszelkich promocji prowadzonych przez Sprzedawca w Sklepie Internetowym.
 5. Klient zarejestrowany, składający zamówienia po zalogowaniu się do swojego Konta Klienta w Sklepie Internetowym, będzie informowany o każdej zmianie Regulaminu.
 6. W przypadku Klienta dokonującego zakupów po dokonaniu rejestracji założenie zamówienia będzie możliwe dopiero po zaakceptowaniu przez Klienta zmiany Regulaminu.
 7. Aktualna treść regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej sklepu w zakładce: Regulamin Sklepu.§15
Postanowienia końcowe
 
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz obowiązujące przepisy dotyczące praw konsumentów.
 2. Nieważność któregokolwiek z postanowień regulaminu nie wyklucza stosowania jego pozostałych postanowień.
 3. W miejsce nieważnego postanowienia stosowany będzie ważny przepis, którego znaczenie jest najbliższe celom niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca informuje, że nie stosuje kodeksu dobrych praktyk rynkowych, o jakim mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 nr 171, poz. 1206 ze zm.).
 5. Informacje o Towarach zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty
  w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert
  w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby w ramach Sklepu Internetowego usługi świadczone były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie może wykluczyć możliwości czasowego zawieszenia dostępności stron internetowych Sklepu Internetowego z przyczyn technicznych m.in. w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji
  lub koniecznością modernizacji lub rozbudowa Sklepu Internetowego.
 7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie pochodzących od Sprzedawcy wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 8. Wszelkie nazwy, logo lub inne oznaczenia Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacji Towarów i mogą być chronione
  o zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 200 roku prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.).
 9. W każdym przypadku, w którym Regulamin wyraźnie nie stanowi inaczej:
 1. wszelkie listy i przesyłki do Sprzedawcy należy kierować na adres: Media.regional.pl Renata Panfil, ul. Poselska 13/2, 58-316 Wałbrzych
 2. wszelka korespondencje drogą elektroniczną należy kierować na adres: kontakt@gabinetindygo.pl .
 1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi załącznik nr 1 – formularz odstąpienia
  od umowy.Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego


FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW ZAWARTEJ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO
Z _____________________Niniejszy formularz należy wypełnić i podesłać jedynie w przypadku chęci odstąpienia od umowy.


Adresat: _____________________


Niniejszym informują o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(proszę wymienić Towary objęte umową sprzedaży)


Data odbioru Towarów przez Klienta: ………………………………………………………………...
Imię i nazwisko Klienta: ………………………………………………………………………………
Adres Klienta: …………………………………………………………………………………………
                        ……………………………………………………………………………….
                                   ( data oświadczenia i podpis Klienta)
 
Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu