wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin Programu Partnerskiego
Kontakt
Hity sklepowe
1234

Regulamin Programu Partnerskiego

Warunki sprzedaży produktów i usług marki Indygo w ramach Programu Partnerskiego dla Klientów VIP oraz Klientów
1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin” określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Gabinet Indygo Łukasz Małeczek, ul. Broniewskiego 77, 58-309 Wałbrzych.
2. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi Warunkami przed przystąpieniem do Programu Partnerskiego. W przypadku braku zgody na warunki niniejszej Umowy prosimy o niezgłaszanie swojego uczestnictwa Programie. Przystępując do Programu Partnerskiego, Klient potwierdza, że osiągnął wiek konieczny do zawarcia Umowy. Oferta Programu Partnerskiego jest kierowana wyłącznie do osób pełnoletnich.
3. Gabinet Indygo zastrzega sobie możliwość zmian niniejszego Regulaminu poprzez publikację na stronie www.gabinetindygo.pl lub sklep.gabinetindygo.pl .
4. Gabinet Indygo Świadczy oferuje w swojej sprzedaży następujące produkty i usługi: dostępne na stronie www.gabinetindygo.pl lub sklep.gabinetindygo.pl .
5. Klient VIP ponosi pełną osobistą odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe rozliczenia podatków oraz innych zobowiązań publiczno-prawnych, w tym wobec organów skarbowych oraz ZUS jeżeli takie wystąpią. Wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Gabinetu Indygo w powyższym zakresie tak wobec Klienta VIP jak też wobec osób trzecich
6. Poniższe określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
a. „Umowa na odległość” – umowę zawartą z Konsumentem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, Umową na odległość jest np. umowa sprzedaży Produktów i Usług zawarta w wyniku złożenia zamówienia, która zostaje zawarta z chwilą zapłaty poprzez przelew bankowy lub pocztowy.
b. „Klient VIP” - oznacza osobę, z która przystąpiła do Programu Partnerskiego Gabinetu Indygo, nabywając w ten sposób uprawnienia do rabatu w wysokości 30% na wszystkie usługi i produkty oferowane przez Gabinet Indygo i zamieszczone na stronie www.gabinetindygo.pl. Klient VIP otrzymuje przy rejestracji unikalny kod Klienta VIP, który upoważnia go do zniżek.
c. „Konsument” - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej, w tym zawierającą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
d. „Klient” – oznacza osobę nabywającą produkty osobiście, poprzez pocztę e-mail lub telefon komórkowy.
e. Produkt/Usługa - oznacza usługi lub produkty oferowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Gabinet Indygo;
f. „Umowa sprzedaży” - oznacza umowę sprzedaży zawartą między Klientem a Gabinetem Indygo w wyniku złożenia przez Klienta zamówienia.
 
Sprzedaż produktów przez Gabinet Indygo na rzecz Klienta
7. Zamówienie Klienta może obejmować Produkty oferowane na www.gabinetindygo.pl lub sklep.gabinetindygo.pl  dostępne do sprzedaży w chwili składania zamówienia.
8. Zamówienia można składać poprzez sklep.gabinetindygo.pl .
9. Koszty dostawy przypadku produktów są zamieszczone na sklep.gabinetindygo.pl .
10. Zniżka w wysokości 30% dla Klientów VIP;
a. W przypadku dokonywania zakupów od Gabinetu Indygo, Klient nabędzie jakiekolwiek zniżki tylko i wyłącznie jeżeli przystąpi do Programu Partnerskiego. W innym przypadku są to ceny zamieszczone na sklep.gabinetindygo.pl. Klient VIP zakłada konto w sklepie sklep.gabinetindygo.pl podając wszystkie wymagane dane. Do programu można się zgłosić zarówno jako osoba fizyczna jak i firma. Aby zgłosić się do Programu Partnerskiego wystarczy wysłać na adres kontakt@gabinetindygo.pl swój login w sklep.gabinetindygo.pl. z prośbą o zapisanie do Programu Partnerskiego.
b. Rejestracja dla Klienta VIP jest bezpłatna i nie wymaga wygenerowania zamówienia o określonej wartości. Żeby jednak Klient VIP mógł utrzymać swój rabat w wysokości 30% w kolejnych miesiącach zobowiązany jest do comiesięcznych zakupów o wartości nie mniejszej niż 200 zł. Dotyczy to wyłącznie produktów i usług zakupionych na odległość. Jeżeli Klient VIP nie wygeneruje odpowiedniego obrotu, zostanie automatycznie wykreślony z Programu Partnerskiego. Do programu można się zgłosić w kolejnym miesiącu ponownie i nie ma w tym zakresie jakichkolwiek limitów.
11. Zamówienie Usług i Produktów Gabinetu Indygo na odległość odbywa się zawsze po uiszczeniu opłaty (wykonaniu przelewu) na konto wskazane na stronie na sklep.gabinetindygo.pl
Uwagi do zamówienia muszą zawierać:

W przypadku zakupu odpromiennika : nie wymagamy żadnych danych. Jeżeli ktoś zacznie używać odpromiennik na co dzień, on dopasuje się do jego DNA i nie będzie on działał u innych osób. Można więc zakupić dowolną ilość odpromienników i sprzedawać je detalicznie jak każdy inny produkt.
W przypadku zakupu leczenia na odległość (odchudzania): imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer telefonu osoby dla której Usługa jest zamawiana. Należy też dopisać terminy zdalnych zabiegów jeżeli takie zamawiamy. Trzeba podkreślić, że Produkty i Usługi Gabinetu Indygo są ściśle spersonalizowane i w/w dane są niezbędne do ich rzetelnego wykonania.
12. Zamówione Produkty są dostarczane na adres, który Klient wskaże podczas zamówienia na sklep.gabinetindygo.pl po uiszczeniu zapłaty za Produkt/Usługę.
13. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość z Gabinetem Indygo w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
14. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Gabinet Indygo w drodze jednoznacznego oświadczenia o swojej decyzji za pomocą formularza będącego załącznikiem do niniejszego Regulaminu
15. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu odpromienników (produktów), a Gabinet Indygo zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, z wyłączeniem kosztów przesyłki. Koszty zwracane są niezwłocznie. Klient jest zobowiązany do zwrotu Produktów na własny koszt w stanie nienaruszonym. Jeżeli Gabinet Indygo stwierdzi, że produkt jest uszkodzony, wykona dokumentację zdjęciową i skontaktuje się z Klientem. W takiej sytuacji ma zastosowanie ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, która mówi, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że nie został o niej właściwie poinformowany (art. 34 ust. 4). W przypadku odpromiennika (karty magnetycznej), który uszkodzony nie nadaje się już do użytku przez inne osoby, zwrot za produkt Klientowi nie należy się.
16. Produkty zwracane w wyniku odstąpienia od Umowy sprzedaży należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, na adres Gabinet Indygo, ul. Broniewskiego 77, 58-309 Wałbrzych.
17. Wszelkie spory dotyczące lub pozostające w związku z Warunkami Gabinet Indygo i Klient będą starać się rozwiązać polubownie.
18. W przypadku gdy Klient nie odbierze przesyłki z Produktami w terminie i przesyłka wróci do Gabinetu Indygo, Klient, aby otrzymać przesyłkę musi uiścić ponownie opłatę za dostarczenie przesyłki.
 
Sprzedaż produktów przez Klienta VIP
19. Klient VIP może zamawiać ze zniżką odpromienniki  Gabinetu Indygo osobom trzecim, a nawet usługi świadczone przez Gabinet Indygo, które są ściśle powiązane ze sprzedawanymi Produktami. Muszą być wówczas zachowane warunki zawarte w pkt.11 niniejszego Regulaminu – „ … ): Uwagi do zamówienia muszą zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer telefonu osoby dla której Usługa jest zamawiana. Należy też dopisać terminy zdalnych zabiegów jeżeli takie zamawiamy”. Należy jednak pamiętać, że ma w tym przypadku zastosowanie pkt. 5 niniejszego regulaminu. Polskie Prawo dopuszcza dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej  prowadzenie działalność nierejestrowanej, która została wprowadzona 30 kwietnia 2018 roku przez ustawę Prawo Przedsiębiorców. Gabinet Indygo nie będzie weryfikował zgłoszenia takiej umowy przez Klienta VIP gdyż nie ma do takiej kontroli uprawnień.
20. Klient VIP ma prawo do zakupu na swoje konto (Klienta VIP) pakietów terapii świadczonych na odległość przez Gabinet Indygo dla osób trzecich ponieważ nie zabrania tego polskie prawo. Podobnie jest z Produktami wytwarzanymi przez Gabinet Indygo. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że takie czynności nie mają w żadnym zakresie charakteru umowy o pracę czy innej pracy wykonywanej na rzecz Gabinetu Indygo gdyż Klient VIP nie otrzyma za taką czynność nigdy żadnego wynagrodzenia.
 21. Odsprzedaż pakietu terapii musi się odbyć z zachowaniem rzetelności ze strony Klienta VIP. Oznacza to, że Klient VIP jest zobowiązany do zapoznania potencjalnego nabywcy ze szczegółami takiej usługi oraz zasadami jej rezerwacji (pkt.11 niniejszego regulaminu).
Postanowienia dotyczące Klientów VIP
22. Klienci VIP są niezależnymi Klientami Gabinetu Indygo i nie są jego pracownikami a zakupy dokonywane  przez nich są zakupami na własne potrzeby, chyba że zdecydują się na ich odsprzedanie co nadal nie zmienia ich stosunku prawnego do Gabinetu Indygo.
23. Gabinet Indygo nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia, działania lub zaniechania Klientów VIP, w tym mających związek z Produktami lub Usługami Gabinetu Indygo. Gabinet Indygo, ani nie potwierdza, ani nie odpowiada za ich rzetelność.
 
Informacje udostępniane przez Klienta podczas składania zamówienia
24. Udostępnianie informacji przez Klienta podczas składania zamówienia podlega Polityce prywatności Gabinetu Indygo. Gabinet Indygo nigdy nie przekazuje takich danych osobom trzecim, ani  innym podmiotom. Gabinet Indygo nie przechowuje takich danych, ani nie wykorzystuje do innych celów niż realizacja zamówienia.
25. Gabinetu Indygo nie ponosi odpowiedzialności za działania dotyczące gromadzenia, wykorzystania i ujawniania danych Klientów przez osoby trzecie, w tym między innymi przez Klientów VIP.  
 
Własność Gabinetu Indygo
26. Logo Usługi oraz Produkty Gabinetu Indygo są chronione prawem autorskim. Gabinet Indygo dopuszcza w określonym zakresie używanie jego logo w serwisach sprzedażowych i aukcyjnych na następujących zasadach:
a. Udostępniane materiały reklamowe muszą być materiałami dostarczonymi przez Gabinet Indygo. Dotyczy to zarówno zdjęć produktów jak i materiałów reklamowych.

b. Gabinet Indygo nie wyraża zgody na tworzenie w jakiejkolwiek innej formie materiałów reklamowych przez inne podmioty.
c. Strona internetowa www.gabinetindygo.pl oraz sklep.gabinetindygo.pl jest własnością Gabinetu Indygo i jedynym źródłem informacji dotyczącym cen Usług i Produktów Gabinetu Indygo. Gabinet Indygo nie wyraża zgody na tworzenie innych stron internetowych na których zamieszczone byłyby materiały (grafika, logo, zdjęcia, cennik), które są własnością Gabinetu Indygo.
d. Gabinet Indygo nie ma zastrzeżeń co do zamieszczania linków do strony   www.gabinetindygo.pl oraz sklep.gabinetindygo.pl.
 
 
Postanowienia końcowe
27. Niniejszy Regulamin nie tworzy, stosunku pracy, pośrednictwa lub franczyzy pomiędzy Klientem a Gabinetem Indygo. Klient nie ma więc żadnych uprawnień do reprezentowania Gabinetu Indygo przed innymi podmiotami.

 
Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu